Strona główna > Dane osobowe
Polityka prywatności Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu Papla.pl (wap.papla.pl) jest Digital Virgo S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ul. Inflanckiej 4. Dane osobowe użytkowników usługi będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania usługi, a po wykonaniu usługi zostaną usunięte, chyba, że konieczność przechowywania niektórych danych przez okres dłuższy niż wykonanie usługi wynika z przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników wnoszących reklamacje będą przetwarzane na zlecenie administratora przez Digital Virgo S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ul. Inflanckiej 4, zgodnie z art.31 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 2002 Nr 101 poz.926, z późn.zm.), w zakresie i celu niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), administratorem danych osobowych użytkownikówjest Digital Virgo S.A. („Administrator”), ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, tel. 22 312-1000, fax. 22 312-1001. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem na podstawie Art. 6, ust. 1 lit a, b, w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach Serwisu, a jeśli użytkownik wyrazi stosowną zgodę – także dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w formie określonej w klauzuli zgody. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie świadczenia usług w Serwisie do czasu ew. usunięcia danych przez użytkownika lub do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonej usługi. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu ew. cofnięcia ww. zgody, natomiast informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane poza wskazanym okresem jeśli konieczność taka będzie wynikała z przepisów obowiązującego prawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane kontaktowe użytkownika (w tym numer telefonu i adres e-mail) niezbędne do świadczenia usługi lub rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na podstawie umów powierzenia Osoby, których dane osobowe dotyczą maja prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.