Strona główna > Regulamin

Regulamin świadczenia serwisów multimedialnych prezentowanych przez Digital Virgo S.A.

1.       Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania z płatnych usług serwisów multimedialnych, przeznaczonych na telefony komórkowe,  prezentowanych przez Digital Virgo S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ulicy Inflancka 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS

0000253675 z kapitałem zakładowym w wysokości: 500000,00 PLN, nr NIP: 527 23 17 216, Regon: 016750310 (zwaną dalej „Digital Virgo S.A.”). Adres do korespondencji: 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4. Adres mailowy: pomoc@digitalvirgo.pl

1.1. Z Usług dostępnych w ramach Serwisu www.papla.pl, wap.papla.pl, m.papla.pl mogą korzystać, jedynie użytkownicy i abonenci w sieci: Orange Polska S.A, T-Mobile Polska S.A., P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. .

 1.2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usług dostępnych w ramach Serwisów, a także z Serwisów w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.3. Digital Virgo S.A nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Digital Virgo S.A., a więc przede wszystkim na stronach Serwisów:

http://www.papla.pl

http://wap.papla.pl

http://m.papla.pl

1.4. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisów i dostępnych w ich ramach Usług.

 1.5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisów:

1) telefon komórkowy lub inne urządzenie wyposażone w funkcjonalności umożliwiające korzystanie z poszczególnych Usług oferowanych w ramach Serwisów a wybranych przez danego Użytkownika, w tym wyposażone w ustawienia internetowe z dostępem przez APN WAP. Listy konkretnych modeli telefonów przedstawiają Serwisy;

2) połączenie z siecią Internet (dla wybranych Usług);

1.6. Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisów i świadczonych w ich ramach Usług, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

1.7. Treści udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisów i świadczonych w ich ramach Usług zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisach treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

1.8. Użytkownik albo osoba dla której Usługa jest zamawiana, jest uprawniona do wykorzystywania udostępnianych w ramach Usług treści np. Elementów Multimedialnych wyłącznie w celach i zakresie określonych w pkt. 4.4 Regulaminu, a w zakresie treści, które nie stanowią utworów wyłącznie w celach i zakresie określonych w pkt. 1.6 powyżej. W szczególności utwory (Elementy Multimedialne) nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku przewidzianego prawem.

1.9. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione pojęcia, należy je rozumieć w następujący sposób:

Połączenie WAP Premium – połączenie WAP o podwyższonej opłacie, inicjowane z telefonu komórkowego Użytkownika na odpowiednie adresy dedykowane obsłudze konkretnej odpłatnej Usługi. Opłaty za Połączenie WAP Premium są zgodne z cennikami Operatora oraz wskazywane każdorazowo przy opisie zamawiania danej Usługi w Serwisach.

WAP (Wireless Application Protocol) - Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.

SMS (Short Message Service) - jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

Połączenie Premium – połączenie: SMS, MMS, WAP o podwyższonej opłacie, wysłane lub inicjowane z telefonu komórkowego Użytkownika na odpowiednie numery lub adresy  dedykowane obsłudze konkretnej odpłatnej Usługi. Opłaty za Połączenie Premium są zgodne z cennikami poszczególnych Operatorów GSM oraz wskazywane każdorazowo przy opisie zamawiania danej Usługi w Serwisach.

Elementy Multimedialne lub Elementy - oznacza wszelkiego rodzaju treści o charakterze multimedialno-rozrywkowym, udostępniane w ramach świadczenia Usług. Elementy Multimedialne zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory.

Gra Java - oznacza grę, w którą można grać na wyświetlaczu telefonu komórkowego obsługującym technologię Java Micro Edition, posiadającego możliwość jej uruchamiania.

Gra Android – oznacza grę, którą można uruchomić i przeglądać na wyświetlaczu telefonu komórkowego obsługującym technologię Android.

Gra Java z Dodatkowymi Funkcjami - oznacza Grę Java, w której odpłatnie dostępne są nieobowiązkowe specjalne funkcje, z których Użytkownik może dobrowolnie skorzystać; funkcje te są funkcjami dodatkowymi tzn. nie są konieczne do prowadzania przez Użytkownika gry; Użytkownik, chcąc skorzystać z Dodatkowej Funkcji, powinien postępować zgodnie ze opisem zamówienia danej funkcji, zamieszczonym w Serwisie lub materiałach promocyjnych (zawierającym m.in.: kod danej funkcji, cenę brutto zamawianej funkcji).

Aplikacja Java – oznacza aplikację, która można uruchomić i przeglądać na wyświetlaczu telefonu komórkowego obsługującym technologię Java Micro Edition, posiadającego możliwość jej uruchamiania.

Aplikacja Android – oznacza aplikację, którą można uruchomić i przeglądać na wyświetlaczu telefonu komórkowego obsługującym technologię Android.

Dzwonek - oznacza utwór (element) muzyczny lub jego fragment, opracowany w formacie polifonicznym (dzwonek polifoniczny) lub tzw. masterton (true tone, Real music, fulltrack/mp3) przeznaczony do wykorzystywania i odtwarzania w aparatach telefonii komórkowej oraz innych urządzeniach multimedialnych posiadających możliwość ich odtwarzania.

Tapeta - oznacza element graficzny przeznaczony do wykorzystywania w telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach multimedialnych (w szczególności przedstawiający wizerunek artysty, jego zdjęcie, okładkę albumu lub inny wizerunek charakterystyczny dla danego artysty bądź inną grafikę).

Animacja - oznacza animowany element graficzny przeznaczony do wykorzystywania w telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach multimedialnych (w szczególności przedstawiający wizerunek artysty, jego zdjęcie, okładkę albumu lub inny wizerunek charakterystyczny dla danego artysty bądź inną animowaną grafikę).

Video - oznacza utwór wizualny lub audiowizualny przeznaczony do odtwarzania przy użyciu komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, które posiada możliwość ich odtwarzania.

Motyw - oznacza pojedynczy plik zawierający pakiet produktów do pełnej personalizacji telefonu. Motyw składa się między innymi z tapety, animowanego wygaszacza ekranu oraz dzwonka.

Streaming - oznacza technikę dostarczania danych do telefonu komórkowego użytkownika w postaci ciągłego strumienia danych. Strumień taki umożliwia natychmiastowe oglądanie zawartości, zanim zostanie przesłany cały plik.

Treści multimedialne - oznaczają połączenie obrazu, tekstu oraz w określonych okolicznościach dźwięku, udostępniane Użytkownikowi w celach informacyjnych lub rozrywkowych.

Usługa (lub Usługi) – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych (w tym również telefonów komórkowych), na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego. Usługi lub Usługa polegają na odpłatnym umożliwianiu pobierania, ściągania i odtwarzania przez Użytkownika Elementów Multimedialnych dostępnych w Serwisach.

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

Serwis (lub Serwisy) – serwisy multimedialne WAP, w ramach których świadczone są Usługi polegające na umożliwieniu odpłatnego nabywania przez Użytkowników Elementów Multimedialnych prezentowanych w ramach Serwisów.

System teleinformatyczny - oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

Operator telekomunikacyjny (lub Operator) – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego użytkowników oraz abonentów dostępne są Usługi. Na potrzeby niniejszego Regulaminu jest to Orange Polska S.A, T-Mobile Polska S.A., P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o.

2.       Nabywanie Elementów Multimedialnych przez Użytkowników

2.1. W ramach Serwisów, a także w reklamach i materiałach promocyjnych prezentowane są Elementy Multimedialne, które mogą być odpłatnie nabywane do korzystania przez Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie (pobieranie na telefony komórkowe lub inne urządzenia posiadające odpowiednie funkcjonalności), przy czym opłata za pobranie Elementu Multimedialnego dokonywana jest przez Użytkownika przy wykorzystaniu Połączenia Premium.

2.2. Użytkownikami uprawnionymi do korzystania z Usług dostępnych w ramach Serwisów (w szczególności do zamawiania Elementów Multimedialnych) są osoby będące Użytkownikami aktywnego telefonu komórkowego w sieci GSM Operatora: Orange Polska S.A, T-Mobile Polska S.A., P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w tym dla potrzeb nabywania Elementów Multimedialnych.

2.3. Każdy z Użytkowników przed zamówieniem Elementu Multimedialnego powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.

2.4. Serwisy umożliwiają Użytkownikom pobieranie w ramach Usług następujących rodzajów Elementów Multimedialnych: Dzwonki (polifoniczne, true tones, real music, fulltrack/mp3), Animacje, Tapety, Gry Java, Gry Java z Dodatkowymi Funkcjami, Aplikacje Java, Gry Android, Aplikacje Android, Ruchome tapety, Motywy, Video, Streaming.

2.5. Użytkownik, przed dokonaniem zamówienia Elementu Multimedialnego, powinien sprawdzić, czy Element Multimedialny, który chciałby nabyć, jest kompatybilny, tj. będzie funkcjonować na posiadanym przez Użytkownika modelu telefonu komórkowego (bądź na innym urządzeniu).

2.6. Zamówienia Usług dokonuje się poprzez telefon komórkowy wysyłając odpowiednie żądanie. Użytkownik, chcąc nabyć Element Multimedialny, powinien postępować zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia danej Usługi zamieszczonym w Serwisie

3.        Uiszczanie opłat za Elementy Multimedialne

3.1. Koszt zamówienia Elementu Multimedialnego za pośrednictwem Połączenia Premium jest zgodny z cennikiem Operatora i jest podawany również w opisie Usługi w Serwisie lub materiałach promocyjnych. W przypadku Połączenia SMS/MMS Premium, opłata za ich wysłanie jest zawsze zależna od numeru, na który jest wysyłana wiadomość, np.: wysłanie SMSa na numer 72*** kosztuje 2 zł netto, tj. 2,46 zł z VAT. Dodatkowo koszt zamówienia Elementu Multimedialnego za pośrednictwem Połączenia WAP Premium podawany jest przez Operatora przed zatwierdzeniem transakcji WAP Premium.

3.2. Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, Użytkownik, poza pobieraną przez Operatora opłatą za skorzystanie z Połączenia  Premium, ponosi opłaty za transmisję danych z wykorzystaniem WAP/GPRS, zgodnie z cenami Operatora i swoim planem taryfowym.

3.3. Opłaty za Usługi (nabycie Elementów Multimedialnych) pobierane są przez Operatora.

4.       Realizacja zamówienia na Elementy Multimedialne

4.1. Realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika na Element Multimedialny (możliwość skutecznego ściągnięcia Elementu Multimedialnego na telefon komórkowy) jest uzależniona od spełnienia przez Użytkownika wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz szczegółowego opisu korzystania z danej, wybranej przez Użytkownika Usługi oraz jej cennika. Niezależnie od warunków określonych w innych postanowieniach Regulaminu, w opisie danej wybranej przez Użytkownika Usługi w celu nabycia Elementu Multimedialnego Użytkownik powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

a) aparat telefoniczny, na który Element ma zostać ściągnięty, powinien być prawidłowo skonfigurowany (w szczególności w zakresie transmisji danych lub innych elementów warunkujących skorzystanie z danego Serwisu);

b) przed dokonaniem zamówienia określonego Elementu Użytkownik powinien upewnić się, co do kompatybilności Elementu z modelem telefonu, na który Element ma zostać ściągnięty,

c) telefon powinien posiadać wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania i zainstalowania wybranego przez Użytkownika Elementu Multimedialnego.

4.2. O ile opis danej Usługi nie stanowi wyraźnie inaczej, realizacja zamówienia Elementu Multimedialnego odbywa się w następujący sposób:

a) w przypadku zamówienia Elementu Multimedialnego poprzez Połączenie Premium (z wyjątkiem Połączenia WAP Premium) – na numer telefonu Użytkownika (zwykle nie później niż w ciągu godziny od złożenia zamówienia) zostaje wysłana jedna lub więcej wiadomości zwrotnych, w których zawarty jest zamówiony przez Użytkownika Element bądź link do strony WAP, z której może zostać pobrany przez Użytkownika zamówiony Element;

b) w przypadku zamówienia Elementu Multimedialnego poprzez WAP Premium – po zatwierdzeniu transakcji następuje przekierowanie Użytkownika do strony, z której może zostać pobrany zamówiony Element.

4.3. Zamówiony przez Użytkownika Element Multimedialny staje się dostępny do korzystania z chwilą jego zapisania w pamięci telefonu Użytkownika.

 4.4. Użytkownik uzyskujący Element Multimedialny w ramach Usług ma prawo do korzystania z Elementu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie pobrania Elementu Multimedialnego udostępnianego w ramach Serwisu jako pliku mobilnego do telefonów komórkowych i jego zapisu w pamięci telefonu komórkowego w celu wielokrotnego odtwarzania przez czas nieoznaczony albo oznaczony, w zależności od wybranego Elementu Multimedialnego (przy czym w przypadku ograniczeń czasowych lub innych niż określonych wprost w Regulaminie są one określone w opisie Usługi w Serwisie). Użytkownik uzyskuje uprawnie do korzystania z Elementów Multimedialnych wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana Usługa). W szczególności powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Elementów Multimedialnych w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim, w zakresie przekraczającym dozwolony użytek określony przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.       Odpowiedzialność

5.1. Użytkownik powinien chronić hasło i dostęp do swojego telefonu komórkowego umożliwiającego korzystanie z Usług przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.

5.2. Użytkownik powinien powstrzymać się od kolejnych prób zamówienia wybranego przez siebie Elementu Multimedialnego do czasu wyjaśnienie przyczyn niepowodzenia dotychczasowej próby lub rozpatrzenia reklamacji, której przedmiotem jest dostarczenie mu wybranego wcześniej Elementu Multimedialnego.

5.3. Usługi realizowane są zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk co oznacza, że dla obsługi zamówień Elementów i Usług od 18 lat wydzielone są dedykowane numery z serii 7*988 i 7x908.

6.       Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamacje dotyczące opłat za Usługi mogą być składane bezpośrednio do Operatora i w trybie określonym przez tego Operatora. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Digital Virgo S.A wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać Digital Virgo S.A reklamacje dotyczące Usług, w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczonych Usług świadczonych lub wykrytymi wadami.

6.2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja Użytkownika może zostać przesłana na adres poczty elektronicznej reklamacje@digitalvirgo.pl lub zostać wysłana w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

6.3. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, by reklamacja określała:

a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Usługi, w tym adres email i numer telefonu,

b) rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy,

c) zarzuty Użytkownika,

d) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

e) ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.

6.4. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji. Digital Virgo S.A zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Digital Virgo S.A może przesłać odpowiedź w formie wiadomości email na adres Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6.5. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powstrzymał się od składania kolejnych zamówień na ten Element Multimedialny, którego dotyczy reklamacja.

7.       Postanowienia końcowe

7.1.  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), administratorem danych osobowych Użytkowników jest Digital Virgo S.A. („Administrator”), ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, tel. 22 312-1000, fax. 22 312-1001, e-mail: pomoc@digitalvirgo.pl
    Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem na podstawie Art. 6, ust. 1 lit a, b, f w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach Serwisu, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji a jeśli Użytkownik wyrazi stosowną zgodę – dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w formie określonej w klauzuli zgody a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.
    Dane osobowe będą przetwarzane w okresie świadczenia usług w Serwisie do czasu ewentualnego żądania ich usunięcia przez Użytkownika lub do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonej usługi. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia ww. zgody, natomiast informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane poza wskazanym okresem, jeśli konieczność taka będzie wynikała z przepisów obowiązującego prawa.
    Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane kontaktowe Użytkownika (w tym numer telefonu i adres e-mail) niezbędne do świadczenia usługi w ramach Serwisu lub rozpatrzenia reklamacji.
    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług w ramach Serwisu. Podanie danych dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne.
    Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na podstawie umów powierzenia.  
    Osoby, których dane osobowe dotyczą maja prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wycofania udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Osoby, których dane osobowe dotyczą maja prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7.2. W przypadku, jeśli w ramach danej Usługi oferowane są jakiekolwiek Elementy Multimedialne, których treść ma charakter erotyczny, Użytkownik ma prawo dokonać zamówienia takiego Elementu wyłącznie pod warunkiem, iż jest pełnoletni oraz wyraża zgodę na otrzymanie treści o charakterze erotycznym.

 

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.